GEBRUIKSVOORWAARDEN iDEALS VIRTUELE DATA ROOM | iDeals Virtual Data Room

GEBRUIKSVOORWAARDEN iDEALS VIRTUELE DATA ROOM

LET OP: DIT IS EEN CONTRACT. LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE WEBSITE EN/OF TOEPASSING GEBRUIKT. UW RELATIE MET iDEALS EN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN, DIE DOOR iDEALS AAN U WORDEN GELEVERD, ZIJN ONDERWORPEN AAN DEZE OVEREENKOMST. U WORDT HIERBIJ VERZOCHT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN U KUNT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN UITSLUITEND GEBRUIKEN OP VOORWAARDE VAN ACCEPTATIE VAN ALLE HIERIN BESCHREVEN VOORWAARDEN. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE HOUDT ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN IN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MOET U DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OMVATTEN HET PRIVACYBELEID VAN iDEALS’ OP https://www.idealsvdr.com/privacy/ DAT INTEGRAAL ONDERDEEL UITMAAKT VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DOOR DEZE WEBSITE TE OPENEN OF GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, WAARONDER HET PRIVACYBELEID VAN iDEALS’.

Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden (de «Overeenkomst» «Gebruiksvoorwaarden») vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, als individu of entiteit («u» of «gebruiker»),en een groep ondernemingen van iDeals waaronder iDeals Solutions Group Limited, iDeals Solutions Group, iDeals Solutions Operations Limited en hun filialen (gezamenlijk, «iDeals») genoemd in de iDeals Virtual Data Room Leveringsovereenkomst («iDeals»), met betrekking tot de producten en diensten, zoals hieronder omschreven. iDeals maakt deze website (www.idealsvdr.com) en alle andere iDeals-domeinen opgenomen binnen deze website (de «Website») en/of deze software aangeboden door iDeals om diensten te leveren in verband met de Website en om te worden gebruikt op Microsoft Windows- en Apple iOS-apparaten en gedownload van de Website en de Apple Store (de «Toepassing»), met inbegrip van alle informatie, afbeeldingen, documenten, tekst, producten, producten en diensten (als hierna gedefinieerd) en alle andere elementen van de Website en/of de Toepassing en alle producten aangeboden op deze Website, producten en diensten die mogelijk worden gemaakt via de Website en/of de Toepassing, beschikbaar voor uw gebruik onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in dit document. Door toegang tot en gebruik van deze Website en/of de Toepassing, met behulp van alle producten en diensten van iDeals en/of het downloaden en kopen van producten van iDeals, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door en accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen en/of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze Website en/of de Toepassing.

Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze Website en/of deze Toepassing NIET gebruiken. Als u NIET akkoord gaat met eventuele aanvullende specifieke voorwaarden die voor bepaalde Content gelden (zoals hierna gedefinieerd) of bepaalde transacties verricht via deze Website en/of de Toepassing, dan moet u GEEN gebruik maken van het deel van de Website en/of de Toepassing dat deze Content bevat of waardoor dergelijke transacties kunnen worden gesloten en u mag dergelijke Content of NIET gebruiken of dergelijke transacties afsluiten. Ook, wanneer u huidige of toekomstige producten of diensten van iDeals of gebruikt of websites van iDeals of gelieerde websites bezoekt of producten of diensten verkrijgt van iDeals of van een bedrijf gelieerd aan iDeals, hetzij gratis verstrekt of tegen betaling, al of niet opgenomen in de Website en/of de Toepassing, bent u onderworpen aan de richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten of activiteiten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door iDeals worden gewijzigd, na voorafgaande kennisgeving via een van de volgende middelen: op de Website en/of in de Toepassing nadat u zich hebt aangemeld bij uw persoonlijke account (zoals hieronder beschreven), per e-mail aan het adres dat u hebt opgegeven bij het opzetten van uw persoonlijke account, of schriftelijk aan het adres dat is opgegeven voor uw persoonlijke account. Het niet verstrekken van correcte of huidige contactgegevens heeft geen invloed op uw verplichting om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden en de wijzigingen hiervan. Lees deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website en/of in deze Toepassing regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden waaraan uw gebruik van deze Website en/of Toepassing onderworpen is. Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn op niet door gebruikers gegenereerde specifieke content, producten, materialen, diensten of informatie die voorkomt op of toegankelijk is via deze Website en/of Toepassing (de Inhoud) of transacties die worden verricht via deze Website en/of de Toepassing. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden, of, waar ze onverenigbaar zij met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen dergelijke specifieke voorwaarden prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden alleen in de mate dat de inhoud of de bedoeling van dergelijke specifieke voorwaarden in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

iDeals behoudt zich het recht voor om wijzigingen of updates met betrekking tot of in de Content van de Website en/of de Toepassing of het formaat daarvan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving door te voren. iDeals behoudt zich het recht voor toegang tot de Website en/of de Toepassing of enig gedeelte daarvan te beëindigen of te beperken om welke reden dan ook naar eigen goeddunken.

Beschrijving Producten en Diensten

iDeals stelt gebruikers in staat om vertrouwelijke bestanden te delen door middel van een beveiligde online toepassing, die niet is onderworpen aan de beperkingen van een fysieke data room, en door middel van de Toepassing. In wezen biedt iDeals zijn klanten een efficiënte, krachtige, veilige en eenvoudig te gebruiken virtuele data room. De voornaamste kenmerken van dit systeem:

 • al het verkeer tussen de website en de geautoriseerde gebruiker wordt gecodeerd en sterk beveiligd door middel van een 256-bit SSL-protocol;
 • alle documenten en mappen kunnen worden weergegeven, afgedrukt en opgeslagen in een beveiligde of de originele indeling;
 • elk document en elke map heeft een uniek nummer;
 • elk document kan besproken worden tussen gebruikers en/of beheerders;
 • alle gebruikersactiviteit wordt vastgelegd en kan door de beheerder gecontroleerd worden;
 • toepassingen voor bulk upload/download helpen klanten in een keer grote hoeveelheden documenten te uploaden/downloaden;
 • OCR (Optical Character Recognition) van gescande documenten of afbeeldingen maakt tekst zoeken in bijna alle documenten mogelijk.

Uw gebruik van de Producten en Diensten

U stemt ermee in om de Producten en Diensten uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels of algemeen gangbare praktijken of richtlijnen in de desbetreffende jurisdicties. U stemt ermee in om de Producten of Diensten niet te openen of dit te proberen via andere middelen dan die door iDeals worden geleverd. U stemt ermee in om de Producten of Diensten niet te openen of dit te proberen door geautomatiseerde middelen en niet te handelen op een manier die de Producten of Diensten (of de servers en netwerken die verband houden met de Producten en Diensten) belemmert of stoort.

iDeals zal alle beschikbare, benodigde en commercieel redelijke middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat de Website en/of Toepassing optimaal functioneren en de Producten en Diensten worden geleverd zonder fouten of onderbrekingen. U moet er echter mee instemmen en accepteren dat geen enkel computer- of informatiesysteem geheel onkwetsbaar is. U stemt ermee in dat iDeals op geen enkele manier aansprakelijk zal zijn voor kwetsbaarheden die worden ontdekt en deze binnen een redelijke tijd zal oplossen. Bovendien stemt u ermee in dat u kwetsbaarheden of defecten in beveiligingsprocedures en -controles van de Website en/of de Toepassing niet zult gebruiken om het computer- of informatiesysteem van iDeals of andere gebruikers van de Website en/of Toepassing te beschadigen of om niet geautoriseerde toegang te krijgen tot de informatie die in dergelijke systemen is opgeslagen. Dergelijke handelingen vormen een overtreding van civiel- of strafrechtelijke wetten en grond voor passende gerechtelijke actie.

U stemt ermee in dat u, indien u een kwetsbaarheid of defect ontdekt, dit onmiddellijk zult melden aan security@idealscorp.com en informatie over een dergelijke kwetsbaarheid of defect geheel vertrouwelijk zult behandelen en niet aan derden zult verstrekken.  U stemt er bovendien mee in om:

 1. uw gebruikersgegevens op iDeals die u persoonlijk zijn toegewezen, niet aan derden te verstrekken; het overtreden van deze verplichting brengt een directe aansprakelijkheid met zich mee in het geval dat Gebruikerscontent voor andere doelen wordt opgehaald of wordt verstrekt aan niet geautoriseerde partijen;
 2. de interactie van andere gebruikers met de Website en/of de Toepassing, de Producten en Diensten of gekoppelde (partner)sites niet te verstoren of verhinderen;
 3. geen virussen of andere schadelijke, storende of vernietigende bestanden te uploaden, publiceren of anderszins te verzenden via de Website en/of de Toepassing;
 4. geen valse identiteit te creëren;
 5. de persoonlijke account, het wachtwoord of het systeem van een andere gebruiker niet te gebruiken of dit te proberen zonder toestemming van iDeals;
 6. geen Content of Gebruikerscontent waarvoor u geen toestemming heeft, te openen of dit te proberen;
 7. de beveiliging van de Website, de Toepassing, de Producten en Diensten, Content, gebruikerscontent, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of aan de Website en/of Toepassing gekoppelde of via de Website toegankelijke netwerken, (partner)sites of gekoppelde sites niet te verstoren, verhinderen of beschadigen.

Gebruikerscontent

Als u zich bij iDeals inschrijft onder deze Gebruiksvoorwaarden (dat wil zeggen een Persoonlijke Accounthouder wordt), kunt u data, informatie, materiaal en documenten uploaden die via een Dienst in verband met uw Persoonlijke Accounts worden opgeslagen («Gebruikerscontent»). Onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten en voorschriften kan uw Gebruikerscontent worden gebruikt op een manier die is goedgekeurd door u of de persoon die is toegewezen als de Projectbeheerder (de Dealmanager) (de «Projectbeheerder» of «Dealmanager») voor uw werkgroep. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om met anderen in uw werkgroep te bespreken en te bepalen welke beperkingen, indien van toepassing, worden geplaatst op uw gebruik van de Gebruikerscontent die in uw werkgroep wordt verspreid. Als u zich onbevoegde toegang verschaft tot materialen gemaakt of gebruikt door anderen buiten uw werkgroep in combinatie met de diens van iDeals, bent u niet gerechtigd dergelijke om materialen op enigerlei wijze te gebruiken. U erkent en aanvaardt ook dat iDeals geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook heeft, in het geval leden van uw werkgroep, andere personen die u toegang hebt gegeven tot uw Gebruikerscontent of derden uw Gebruikerscontent wijzigen, vernietigen, beschadigen, kopiëren of distribueren.

iDeals bezit geen Gebruikerscontent en zal informatie met betrekking tot u of uw Persoonlijke Account, met inbegrip van Gebruikerscontent, niet controleren, bewerken of onthullen zonder uw voorafgaande toestemming behalve overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid. iDeals zal ook geen Gebruikerscontent die door u of door een andere gebruiker van de Producten diensten is opgeslagen, bekijken, inspecteren, bewerken of controleren op, met inbegrip van, zonder beperking, virussen, wormen, “Trojaanse paarden” of andere verontreinigende of vernietigende functies. iDeals behoudt zich het recht voor, uitsluitend naar eigen goeddunken, toegang tot Gebruikerscontent die is opgeslagen op servers van iDeals, te weigeren, te verwijderen of uit te schakelen als iDeals te weten komt dat deze Gebruikerscontent mogelijk illegaal is of de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, hoewel iDeals geen verplichting heeft om dit te doen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de informatie op uw computer of andere apparaten bijvoorbeeld door het installeren van anti-virussoftware, het bijwerken van uw toepassingen, wachtwoordbescherming van uw bestanden en het niet toelaten dat derden toegang hebben tot uw computer. U begrijpt dat in de Producten en Diensten van iDeals Gebruikerscontent wordt opgeslagen die niet langer bruikbaar is als gevolg van beschadiging door virussen, softwaredefecten of andere oorzaken. Dit kan erin resulteren dat u bestanden verzendt/beschermt die niet meer bruikbaar zijn.

Uw Wachtwoorden en Beveiliging van uw Persoonlijke Account

iDeals vereist dat u een Persoonlijk Account aanmaakt bij iDeals (Persoonlijk Account) om zijn Producten en Diensten te mogen gebruiken en u kunt, van tijd tot tijd, ook aanvullende codes of wachtwoorden ontvangen die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van bepaalde andere onderdelen of functies van de Website of de Toepassing. Bij het aanmaken van uw Persoonlijke Account stemt u ermee in nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken over u en dergelijke informatie snel bij te werken. Mocht iDeals vermoeden dat dergelijke informatie onjuist is, niet actueel, onnauwkeurig of onvolledig, dan heeft iDeals het recht uw gebruik van de Producten en Diensten, van uw Persoonlijke Account en/of toegang tot de Website en/of de Toepassing te schorsen of te beëindigen. Kies een wachtwoord dat persoonlijk en niet-overdraagbaar is. Persoonlijke Accounts niet kunnen worden “gedeeld” of gebruikt door meer dan één persoon. Nadat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en de registratie van uw Persoonlijke Account is aanvaard door iDeals, wordt uw Persoonlijke Account vastgesteld. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw Persoonlijke Account en wachtwoord plaatsvinden, al dan niet of een dergelijk gebruik door u werd gemachtigd.

Lees ons Privacybeleid (https://www.idealsvdr.com/privacy/), waarin wordt beschreven hoe de persoonlijk identificeerbare informatie (Persoonlijke gegevens) wordt verzameld, gebruikt, doorgegeven, beheerd en opgeslagen door iDeals. U bent het ermee eens en begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van alle gebruikersnamen en wachtwoorden die gekoppeld zijn aan een Persoonlijk Account dat u gebruikt voor toegang tot de Producten en Diensten. U mag bovendien op geen enkele moment het Persoonlijke Account van iemand anders gebruiken, zonder de toestemming van de houder van dit Persoonlijke Account. iDeals is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of in verband met diefstal of verduistering van uw gebruikersnaam, wachtwoord, Gebruikerscontent, openbaarmaking van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of uw toestemming aan iemand anders voor het gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die iDeals of een andere partij lijdt, als gevolg van het gebruik van uw Persoonlijke Account of wachtwoord door iemand anders. Als u op de hoogte komt van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of van uw Persoonlijk Account, meld dit dan onmiddellijk aan iDeals op security@idealscorp.com.

Beveiliging van Gebruikerscontent

iDeals zal alle commercieel redelijke moeite doen om de toegang tot uw Gebruikerscontent te beperken tot personen die deze Gebruikerscontent openen via uw Persoonlijke Account en met uw wachtwoordgegevens. Geen enkel met een wachtwoord beveiligd systeem voor het opslaan en ophalen van data is echter geheel ondoordringbaar. Daarom erkent en accepteert u hierbij dat het mogelijk is dat een niet geautoriseerde derde de door u op uw Persoonlijke Account opgeslagen data en bestanden opent, kopieert, wijzigt en publiceert.

Door u verstrekt informatie en materialen

Alle materialen, documenten, mededelingen of informatie die door u zijn ingediend op, verzonden via of opgeslagen zijn op deze Website en/of de Toepassing (Gebruikerscontent), zijn onderworpen aan het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van iDeals. De veiligheid van de Gebruikerscontent is van groot belang voor iDeals.

Termijn

De termijn van deze Gebruiksvoorwaarden (Termijn) begint wanneer u start met het gebruik van deze Website en/of de Toepassing of de Producten en Diensten en blijft voor altijd van kracht tenzij anderszins beëindigd door iDeals via een schriftelijke kennisgeving. iDeals behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de Producten en Diensten of een deel daarvan te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te onderbreken en kan op elk gewenst moment uw gebruik van de Producten en Diensten beëindigen. Onverminderd al haar overige rechten, worden deze Gebruiksvoorwaarden automatisch beëindigd als u niet voldoet aan een van de beperkingen of andere eisen die hierin worden beschreven. Bij eventuele beëindiging of afloop van deze Gebruiksvoorwaarden moet u onmiddellijk ophouden met het gebruik van deze Website en/of de Toepassing en de Producten en Diensten met inbegrip, zonder beperking, van elk gebruik van handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van iDeals.

BIJ BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST BENT U NIET LANGER GEMACHTIGD DEZE WEBSITE OF DE PRODUCTEN EN DE DIENSTEN OP ENIGERLEI WIJZE TE GEBRUIKEN.

Links naar andere sites en Materialen van derden

Deze Website en/of de Toepassing kan links bevatten naar andere websites en/of producten en diensten van derden waarover iDeals geen controle heeft (samen Materialen van derden). iDeals is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van Materialen van derden. iDeals levert dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruikers van deze Website en/of de Toepassing, en het opnemen van een link naar Materialen van derden impliceert geen goedkeuring door iDeals van de inhoud, producten en/of diensten van dergelijke Materialen van derden. Niettegenstaande andersluidende nationale bepalingen zal niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd als het aan u verlenen van rechten of licenties met betrekking tot dergelijk Materialen van derden of van het recht om dergelijke Materialen van derden te gebruiken.

Taal van de Gebruiksvoorwaarden

Indien iDeals u een vertaling van de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden in een andere taal heeft verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling uitsluitend gemakshalve wordt verstrekt en dat de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing is op uw relatie met iDeals. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden en de vertaling, zal de Engelstalige versie prevaleren.

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechten op de Website en/of de Toepassing, Content (waaronder maar niet beperkt tot software, diensten, audio, video, tekst en foto’s) en/of Producten en Diensten zijn eigendom van iDeals en/of zijn licentiehouders. Tenzij hierin specifiek anders aangegeven of schriftelijk door iDeals toegestaan, zijn alle rechten op de Website, Content en/of Producten en Diensten voorbehouden indien niet nadrukkelijk toegewezen. U stemt ermee in de Content, Website en/of Toepassing, de producten of Producten en Diensten niet te kopiëren, publiceren, gebruiken, beschikbaar te maken voor download, over te dragen, wijzigen, verhuren, lenen, verkopen, toe te wijzen, verkopen, in (sub)licentie te geven, reverse engineeren, of afgeleide producten te maken hiervan.

iDeals wijst elke aanspraak af op alle rechten op handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s, auteursrechten, patenten, domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle intellectuele eigendomsrechten van derden waarnaar hierin wordt verwezen, waaronder maar niet beperkt tot materiaal of andere eigendommen van derden waarnaar op deze Website en/of in de Toepassing wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. iDeals wijst elk belang in andere intellectuele eigendomsrechten dan zijn eigen eigendomsrechten af.

Garanties en disclaimers

ALLE CONTENT EN/OF PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ‘OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID’. HIERBIJ WIJST iDEALS NADRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF IN VERBAND MET NADRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET OVERTREDING OF MET BETREKKING TOT HET FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE EN/OF TOEPASSING, PRODUCTEN OF DIENSTEN OF DE CONTENT. iDEALS GARANDEERT EN VERKLAART NIETS TEN AANZIEN VAN DE VEILIGHEID VAN DE WEBSITE EN/OF DE TOEPASSING, CONTENT OF PRODUCTEN EN DIENSTEN. U ERKENT DAT ELKE VERZONDEN INFORMATIE TIJDENS DE VERZENDING OF ANDERSZINS KAN WORDEN ONDERSCHEPT. iDEALS GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE EN DE TOEPASSING, CONTENT OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE EN DE TOEPASSING BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VERZONDEN DOOR iDEALS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. Behalve indien schriftelijk met iDeals overeengekomen, hebben contractanten, dealers of verkopers van iDeals of andere derden geen recht om deze beperkte garantie te wijzigen of aanvullende garanties af te geven.

HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN OF HET DOWNLOADEN OF ANDER GEBRUIK VAN PRODUCTEN VIA DE WEBSITE OF DE TOEPASSING VINDT PLAATS NAAR UW GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO EN MET UW INSTEMMING DAT U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE SCHADE VOORTKOMEND UIT DERGELIJKE ACTIVITEITEN. iDEALS ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SOFTWARECODES DIE OP UW COMPUTER GEDOWNLOAD WORDEN VAN DE WEBSITE OF DE TOEPASSING OF IN VERBAND MET PRODUCTEN OF DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE OP DE WEBSITE OF IN DE TOEPASSING WORDEN AANGEBODEN. MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES OF INFORMATIE DIE U VERKREGEN HEBT VAN iDEALS OF DE WEBSITE OF DE TOEPASSING, VORMEN IN GEEN GEVAL EEN GARANTIE DIE NIET NADRUKKELIJK IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT VERMELD.

De Website en/of Toepassing kan verwijzingen bevatten naar specifieke Producten of Diensten van iDeals die niet in een bepaald land beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen betekenen en garanderen niet dat dergelijke Producten of Diensten op een gegeven moment in een specifiek land beschikbaar zullen zijn.

U begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik van deze Website en/of Toepassing en de hiermee verbonden Producten en Diensten u kan blootstellen aan content die u beledigend, aanstootgevend of ongewenst kunt vinden en dat u de Website of de Toepassing, Producten en Diensten wat dit betreft op eigen risico gebruikt.

IN GEEN GEVAL ZULLEN iDEALS OF ZIJN PARTNERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF WINST- EN INKOMSTENDERVING, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN OMZET, CONTRACT, INKOMSTEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF ONDERBREKING VAN ACTIVITEITEN), ONDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET ONMOGELIJK ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE TOEPASSING OF DE CONTENT, PRODUCTEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN, DE VERKLARINGEN OF HANDELINGEN VAN EEN DERDE OP OF VIA DE WEBSITE EN/OF DE TOEPASSING, NIET GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIE OF GEGEVENS, INFORMATIE DIE (NIET) WORDT VERZONDEN OF ONTVANGEN, HET NIET OPSLAAN VAN DATA, VERLIES VAN DATA, VERLIES VAN OF SCHADE AAN BESTANDEN OF CONTENT, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE OF TOEPASSING BESCHIKBAAR ZIJN EN WORDEN VERTRAAGD OF ONDERBROKEN, ZELFS INDIEN iDEALS GEÏNFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ELKE GERECHTELIJKE ACTIE TEGEN iDEALS IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN/OF TOEPASSING MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA HET BEGIN VAN DE REDEN VOOR DE ACTIE WORDEN GEÏNITIEERD EN SCHRIFTELIJK GEMELD AAN iDEALS.

Sommige jurisdicties staan uitsluiting van geïmpliceerde garanties of beperkingen niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Uw garanties

U GARANDEERT HIERBIJ DAT: (i) ALLE INFORMATIE DIE U AAN iDEALS HEBT VERSTREKT IN VERBAND MET DE DIENST WAAR, NAUWKEURIG, CORRECT EN UP TO DATE IS; (ii) U COMPETENT BENT OM DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN; (iii) U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM EEN BINDEND CONTRACT MET iDEALS AAN TE GAAN; (iv) U ALLE BENODIGDE VERGUNNINGEN VAN DE AUTORITEITEN ZULT VERKRIJGEN OM AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE VOLDOEN; (v) U AAN AL UW VERPLICHTINGEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZULT VOLDOEN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN; EN (vi) UW REDACTIONELE CONTENT, TEKSTEN, GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE CONTENT EN ANDERE CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DEZE WEBSITE OF DE TOEPASSING EN NIET DOOR iDEALS WORDT VERSTREKT, (1) GEEN OVERTREDING VORMT VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, (2) NIET LASTERLIJK, SMADELIJK OF OBSCEEN IS, (3) NIET LEIDT TOT CONSUMENTENFRAUDE, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK WAARIN U EEN PARTIJ BENT OF SCHADE BEROKKENT AAN EEN DERDE, (4) GEEN GEWELD PROPAGEERT OF HAATTAAL BEVAT, (5) GEEN TOEPASSELIJKE WET, DECREET, VERORDENING OF REGELGEVING OVERTREEDT EN (6) GEEN VOOR MINDERJARIGEN ONGESCHIKTE CONTENT BEVAT OF ILLEGALE ACTIVITEITEN PROPAGEERT.

Feedback

U kunt suggesties, opmerkingen of andere feedback aan iDeals sturen met betrekking tot producten, materiaal, software of informatie die door iDeals worden verstrekt (hierna Feedback). U gaat ermee akkoord dat alle Feedback volledig op vrijwillige basis is en zal zijn en niet, zonder een afzonderlijke overeenkomst, een geheimhoudingsplicht voor iDeals zal vormen. iDeals zal echter niet de bron van feedback vrijgeven zonder toestemming van de leverende partij. Het is iDeals vrij deze Feedback te onthullen en te gebruiken naar eigen goeddunken, geheel zonder enige verplichting aan u. Het voorgaande laat echter onverlet de verplichtingen van beide partijen met betrekking tot de informatie die wordt beschermd uit hoofde van Privacybeleid van iDeals die op deze Website en in de Toepassing wordt geplaatst.

Kennisgeving Procedure voor het indienen van claims inzake inbreuk op auteursrechten

Het is het beleid van iDeals te reageren op meldingen van veronderstelde overtredingen van het auteursrecht die overeenkomen met toepasselijke internationale eigendomswetten. Indien u denkt dat uw werk is gekopieerd op een manier die een overtreding van het auteursrecht vormt, kunt u iDeals de hieronder aangegeven schriftelijke informatie doen toekomen. (Let op, deze procedure is uitsluitend bedoeld voor meldingen aan iDeals en zijn partners met betrekking tot overtreding van het auteursrecht).

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of de persoon die handelt voor de eigenaar van het desbetreffende auteursrecht;
 • Een beschrijving van het werk onder auteursrecht dat onderwerp van de veronderstelde overtreding vormt;
 • Een beschrijving van waar het overtredende materiaal zich op deze Website of Toepassing bevindt;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring van u dat u oprecht gelooft dat het veronderstelde misbruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring door u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding correct is en u de eigenaar bent van het auteursrecht of handelt voor de eigenaar van dit auteursrecht.

Software

Zowel de Software als de begeleidende documentatie beschikbaar op de Website en in de Toepassing zijn auteursrechtelijk beschermd eigendom van iDeals. U moet de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers of de desbetreffende serviceovereenkomst bij de genoemde Software accepteren voordat u gebruik maakt van de producten en Diensten die via deze Website en Toepassing door iDeals ter beschikking worden gesteld.

Tenzij specifiek anders overeengekomen in deze overeenkomst of de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, serviceovereenkomst of anderszins schriftelijk met iDeals overeengekomen, mag u het programma onder licentie niet kopiëren, publiceren, gebruiken, emuleren, klonen, downloaden, overdragen, verhuren, lenen, leasen, verkopen, toewijzen, wijzigen, verkopen, in (sub)licentie geven, decompileren, reverse engineeren of er een afgeleid product van maken, of het programma met de licentie of een onderdeel van de Website en de Toepassing, de Producten en Diensten overdragen. Dergelijk niet geautoriseerd gebruik zal onmiddellijke en automatische beëindiging van uw gebruik van Producten en Diensten van iDeals en eventueel civiel- of strafrechtelijke vervolging met zich meebrengen.

EVENTUELE GARANTIES MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING ZOALS NADRUKKELIJK BESCHREVEN IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS OF SERVICEOVEREENKOMST. iDEALS WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE NADRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, WAARONDER GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET OVERTREDING VAN DE SOFTWARE.

Zonder beperking van het voorgaande, garandeert iDeals niet dat: de Producten en Diensten aan uw eisen zullen voldoen; de Producten en Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn; de resultaten van het gebruik van de diensten of materialen efficiënt, nauwkeurig of betrouwbaar zijn; de kwaliteit van op of via de Website of de Toepassing gekochte Producten of Diensten zal voldoen aan uw verwachtingen; fouten in de software gekocht op of via de Website en de Toepassing of fouten in de Website en de Toepassing, de Producten en Diensten gecorrigeerd zullen worden.

Software-updates

De Producten en Diensten die u gebruikt, kunnen automatisch updates van iDeals downloaden en installeren. Deze updates worden ontworpen om de Producten en Diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen en kunnen correcties, verbeterde functies, nieuwe softwaremodules en geheel nieuwe versies omvatten. U accepteert de ontvangst van dergelijke updates (en staat iDeals toe u deze te verstrekken) als onderdeel van het gebruik van onze Producten en Diensten.

Openbaar bewerkte onderdelen

Deze Website kan pagina’s of onderdelen bevatten die door en voor alle bezoekers van deze Website bewerkt kunnen worden en zichtbaar zijn, waaronder maar niet beperkt tot forums en opmerkingen (Openbaar bewerkte onderdelen). Notities, berichten, ideeën, suggesties, concepten of ander materiaal dat bij Openbaar bewerkte onderdelen wordt ingediend, wordt eigendom van iDeals en iDeals is gerechtigd tot het gebruik van dergelijk materiaal voor elk type gebruik voor altijd, inclusief in enig medium dat nu bekend is of hierna zal worden ontwikkeld.

Discretie moet worden betracht bij het invoeren van persoonlijk identificeerbare informatie in Openbaar bewerkte onderdelen aangezien deze kan worden verzameld door derden. Gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie in Openbaar bewerkte onderdelen en uw opties met betrekking tot het gebruik van deze informatie, zijn onderworpen aan het Privacybeleid van iDeals dat op deze Website is geplaatst.

iDeals behoudt zich het recht voor elk bericht dat wordt ingediend bij de Openbaar bewerkte onderdelen naar eigen goeddunken aan te passen en/of te verwijderen, te allen tijde en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal dat naar het oordeel van iDeals:

 • (A) smaad, laster, schending van de privacy kan vormen of dat obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is;
 • (B) inbreuk kan maken op intellectueel eigendomsrecht of een ander recht van een entiteit of persoon;
 • (C) een toepasselijke wet kan schenden of dat kan oproepen tot illegale activiteit;
 • (D) adverteert of anders verzoekt om fondsen of wat een verzoek is om goederen, diensten, adverteerders of sponsors of zich anderszins bezighoudt met commerciële activiteiten;
 • (E) de normale dialoogstroom verstoort of handelt op een manier die de mogelijkheid van andere mensen om deel te nemen aan real-time activiteiten via websites van iDeals beïnvloedt;
 • (F) programma’s heeft die virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computercodes, bestanden of programma’s kan bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatie te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • (G) in strijd is met het beleid of de regelgeving die van tijd tot tijd wordt vastgesteld betreffende het gebruik van deze Website of netwerken die verbonden zijn met deze Website; of
 • (H) links bevat naar andere sites die het soort content bevatten die die valt binnen de onder A tot en met (H) hierboven uiteengezette beschrijvingen.

Onwettig of verboden gebruik

U mag deze Website en de Toepassing niet gebruiken voor illegale doeleinden, doeleinden die verboden zijn volgens deze Gebruiksvoorwaarden of die op welke manier dan ook de correcte werking van deze Website en de Toepassing verhinderen of trachten te verhinderen. U mag de Website en de Toepassing niet gebruiken op een manier die deze Website en de Toepassing kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of benadelen, of die het gebruik van deze Website en Toepassing door derden verhindert. U stemt ermee in dat u geen software van derden zult gebruiken die informatie van of via de Website en de Toepassing onderschept of anderszins verzamelt. U mag geen materiaal of informatie (proberen te) verkrijgen door middelen die niet opzettelijk door iDeals ter beschikking worden gesteld aan alle gebruikers van deze Website en de Toepassing. U mag geen aanval op de server van iDeals organiseren, hierbij helpen of betrokken zijn of anderszins trachten de werking van de servers van iDeals te verstoren. ELKE POGING UWERZIJDS OM DE SERVERS VAN iDEALS TE SCHADEN OF DE RECHTMATIGE WERKING VAN iDEALS DE ONDERMIJNEN IS EEN OVERTREDING VAN DE CIVIEL- EN STRAFRECHTELIJKE WETTEN EN INDIEN EEN DERGELIJKE POGING PLAATSVINDT OF HIERAAN MEDEWERKING WORDT VERLEEND, BEHOUDT iDEALS ZICH HET RECHT VOOR OM VOOR ZOVER WETTELIJK MOGELIJK SCHADEVERGOEDING TE EISEN VAN DE DESBETREFFENDE GEBRUIKER

Schadeloosstelling

U stemt er hierbij mee in om iDeals, zijn partners, managers, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, waaronder redelijke juridische kosten die betaald zouden moeten worden na uitspraak van een gerechtshof onder een competente jurisdictie als direct resultaat van een claim, eis, actie, vervolging, bemiddeling of andere procedures geïnitieerd door een derde, waaronder regeringsautoriteiten, met betrekking tot Gebruikerscontent die u indient, publiceert of overdraagt via de Website of uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Privacy

iDeals respecteert uw privacy en het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg ons Privacybeleid voor belangrijke informatie met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in verband met uw gebruik van deze Website.

Links naar deze Website

Het plaatsen van links naar deze Website is toegestaan indien u de volgende regels volgt. U mag linken naar de startpagina van deze Website of een andere pagina van deze Website. U mag echter geen in-line links (of hot-links) of kaders gebruiken. U mag niet impliceren dat iDeals de linker of de Website waarop de link voorkomt, sponsort of ondersteunt. U mag geen intellectueel eigendom van iDeals gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iDeals. Bovendien stemt u ermee in dat u de link te allen tijde op verzoek van iDeals zult verwijderen.

Beëindiging van uw relatie met iDeals

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing indien deze door u of iDeals worden opgezegd zoals hieronder aangegeven; Indien u uw wettelijke overeenkomst met iDeals wilt opzeggen, kunt u dit doen door (a) iDeals te informeren en (b) uw Persoonlijke Accounts voor alle Producten en Diensten die u gebruikt te sluiten, tenzij anders voorzien in een wettelijke overeenkomst tussen u en iDeals. Uw opzegging moet verzonden worden aan privacy@idealscorp.com. iDeals behoudt zich het recht voor om de wettelijke overeenkomst met u naar goeddunken te beëindigen.

Overdracht

iDeals kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk toewijzen of delegeren aan een derde, met of zonder uw toestemming. U kunt echter geen rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iDeals, en elke niet geautoriseerde toewijzing of delegatie door u is van nul en gener waarde.

Service-toegang

Indien deze Website of de Toepassing voor een bepaalde periode niet beschikbaar zijn, kan iDeals niet aansprakelijk worden gesteld. iDeals geeft geen garanties met betrekking tot de toegankelijkheid, de prestatie of de beschikbaarheid van de Website of de Toepassing en de Producten of Diensten. Tijdelijke onderbreking van de toegang tot deze Website of de Toepassing of producten en Diensten kan zonder voorafgaande melding naar ons goeddunken plaatsvinden zonder beperking in geval van herstel, onderhoud, systeemstoring of redenen buiten onze invloedssfeer. iDeals behoudt zich het recht voor om het functioneren van de Producten en Diensten, deze Website, de Toepassing of delen hiervan te onderbreken. U stemt ermee in dat noch iDeals noch zijn externe leveranciers ten aanzien van u aansprakelijk zullen zijn voor het beëindigen, (tijdelijk) onderbreken, vertragen van Producten en Diensten op deze Website of de Toepassing tenzij anders voorzien in de serviceovereenkomst tussen u en iDeals.

Overmacht

iDeals zal niet aansprakelijk zijn voor wanprestatie, vertraging, fouten, gegevensverlies of ander verlies veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden buiten de redelijke controle van iDeals.

Overeenkomst om elektronisch te handelen

Alle transacties met of via deze Website, de Toepassing of iDeals kunnen, naar onze keuze, elektronisch worden gevoerd en uitgevoerd. Wij kunnen elk type communicatie die via deze Website of de Toepassing plaatsvindt, registreren. Alle elektronische berichten worden als verzonden beschouwd wanneer ze correct geadresseerd zijn en het bericht een informatieverwerkingssysteem binnengaat buiten de invloedssfeer van de verzenden of een regio of informatieverwerkingssysteem buiten de invloedssfeer van de geadresseerde. Alle elektronische berichten zijn ontvangen wanneer het bericht een informatieverwerkingssysteem binnengaat dat de geadresseerde heeft aangewezen of gebruikt voor de ontvangst van elektronische berichten of informatie van het verzonden type, in een vorm die door dat systeem verwerkt kan worden, en waaruit de geadresseerde het elektronische bericht kan ophalen.

Scheidbaarheid

Deze Gebruiksvoorwaarden worden toegepast voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten. Indien om welke reden dan ook en in welke mate dan ook een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet toepasselijk is onder de toepasselijke wet, (a) wordt de betreffende bepaling geïnterpreteerd, opgevat of herzien in de mate die redelijkerwijs vereist is om deze bepaling geldig, toepasselijk en consistent te maken met de oorspronkelijke bedoeling en (b) heeft een dergelijke ongeldigheid of ontoepasselijkheid geen invloed op de andere bepalingen onder deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden toegepast en opgevat volgens de wetten van Engeland en Wales zonder rekening te houden met conflictuerende wetten. U stemt ermee in dat de London Court of International Arbitration als enige competent is voor claims of procedures voortkomend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of deze Website of Toepassing, onder voorbehoud dat deze exclusiviteit niet van toepassing is op door iDeals geïnitieerde gerechtelijke procedures.

iDeals is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien om welke reden dan ook een product of dienst beschikbaar op deze Website of de Toepassing een nationale wet van een staat overtreedt. Gebruikers van deze Website of Toepassing gebruiken deze op hun eigen initiatief en zijn aansprakelijk voor conformiteit met hun nationale wetten;

Vragen kunnen worden gericht aan privacy@idealscorp.com. Raadpleeg ook ons Privacybeleid op https://www.idealsvdr.com/privacy/

Copyright iDeals. Alle rechten voorbehouden. Deze website, de toepassing en de bijbehorende producten en de documentatie zijn een onder het auteursrecht vallend eigendom van iDeals en/of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtelijke wetten en internationale intellectuele eigendomsverdragen. iDeals en bijbehorend logo, en alle verwante product- en servicenamen, designmerken en slogans zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van iDeals. Alle andere product- en dienstmerken hierin zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Elk gebruik van handelsmerken of logo’s van iDeals of derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iDeals of de desbetreffende eigenaar van het handelsmerk is strikt verboden..